Lög og siðareglur

Ármaður virðir: Íþrótt, bráð, land og annan mann.

Reglurnar eru aðeins gagnorð lýsing, við hæfi fullorðinna, á kurteisi veiðimannsins og ber að túlka þannig:

 • Ármaður, sem veiðir eingöngu á flugu, metur íþrótt umfram aflamagn. Hann hlítir veiðireglum í hvívetna, er hófsamur í veiði og fer vel með feng.
 • Hann ræðir af háttvísi um veiðibráð, fer með gát að öllu lífi, nýtur veru sinnar við veiðivatn og skilur ekki eftir annað en sporin sín.
 • Ármaður deilir veiðigleði með félögum sínum, berst lítt á við veiðiskap og er hæverskur áhorfandi.
 • Ármaður gengur frá veiðihúsi hreinu, virðir vel bónda og lokar hliðinu á eftir sér.

Lög Ármanna

Endurskoðuð og samþykkt á aðalfundi félagsins 13. mars 2019

I. Um félagið

1. grein.

Nafn félagsins er Ármenn. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein.

Markmið félagsins eru:

 1. Að auka hróður þeirrar íþróttar að veiða vatnafisk á flugu.
 2. Að efla virðingu veiðimanna fyrir íslenskri náttúru.
 3. Að hvetja til góðrar umgengni, hófsemi við veiðar og háttvísi á veiðislóð.
 4. Að stuðla að því að félagar geti stundað stangaveiði fyrir hóflegt verð.
 5. Að auka rétt almennings til veiða á stöng í almenningum og þjóðlendum.

3. grein.

Markmiðum sínum hyggst félagið ná m.a. með því:

 1. Að taka á leigu eða eignast veiðiréttindi til sanngjarnrar framleigu til félaga.
 2. Að halda uppi öflugu félagsstarfi meðal fluguveiðimanna og fjölbreyttri fræðslu um fluguveiðar og íslenska náttúru.
 3. Að auka skilning almennings og stjórnvalda á markmiðum félagsins.
 4. Að taka þátt í samstarfi við þá sem vinna að sambærilegum markmiðum.
 5. Að styðja eftir efnum rannsóknir á lífríki fiska í náttúru Íslands.

II. Félagar

4. grein.

Félagar geta orðið þeir einstaklingar sem skráðir eru með íslenska kennitölu.

Við inngöngu skuldbinda þeir sig til að fara að lögum og siðareglum félagsins

Inntaka nýrra félaga er háð samþykki stjórnar.

5. grein.

Hver félagi öðlast félagsnúmer við inngöngu. Félagi getur arfleitt eða gefið öðrum númer sitt í félaginu. Aðild nýs félaga er þó háð skilyrðum 4. greinar.

6. grein.

Börn, yngri en 18 ára og makar fullgildra félagsmanna geta gerst félagar og greiða þá hálft árgjald.

7. grein.

Enginn félagi ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins með öðru en gjöldum sínum til þess. Enginn félagi á tilkall til hluta af sjóðum félagsins eða öðrum eignum þess, þótt hann hverfi úr félaginu.

III. Stjórn og skipulag

8. grein.

Aðalfundur hefur æðsta úrskurðarvald í öllum málum félagsins. Félagið kýs sér á aðalfundi stjórn sem stýrir félaginu milli aðalfunda.

Stjórnin heldur fundi að jafnaði mánaðarlega yfir vetrartímann. Annars boðar formaður til stjórnarfundar þegar þörf krefur eða þrír stjórnarmenn óska þess. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum.

Félagar í einstökum landshlutum geta myndað deild í félaginu, enda velji þeir sér umboðsmann er komi fram gagnvart stjórn félagsins.

9. grein.

Stjórn félagsins skipa 7 menn, formaður, varaformaður, ritari og gjaldkeri, auk þriggja meðstjórnenda.

Formaður skal kjörinn sérstaklega, en að öðru leyti skipar stjórnin með sér verkum. Einn stjórnarmanna sitji í húsnefnd.

Formaður og aðrir stjórnendur skulu kosnir á aðalfundi til tveggja ára. Stjórnarmenn skulu ekki sitja í stjórn lengur en þrjú kjörtímabil samfellt.

Stjórn getur kallað til nýjan stjórnarmann til stjórnarsetu ef stjórnarmaður forfallast, þar til kosið hefur verið um nýjan stjórnarmann á næsta aðalfundi.

10. grein.

Verksvið stjórnar er að sinna málefnum félagsins milli aðalfunda og annast framkvæmdir í samræmi við samþykktir aðalfundar. Hún semur við gagnaðila um veiðirétt og rekstur veiði-svæða og sér um almennan rekstur félagsins.

Stjórnin hefur heimild til að skipa nefndir, sem sjá um afmörkuð verkefni í starfsemi félagsins, og fulltrúa til að gæta hagsmuna þess á öðrum vettvangi.

Allar meiri háttar framkvæmdir og fasteignakaup eru háð samþykktum löglegs félagsfundar.

11. grein.

Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga til eins árs og einn til vara.

IV. Fundir

12. grein.

Aðalfundur skal haldinn fyrir 15. mars ár hvert. Stjórn félagsins boðar til hans með minnst tveggja vikna fyrirvara með auglýsingu í Áróði, á heimasíðu félagsins eða með öðrum tryggum hætti. Aðalfundur er lögmætur sé hann löglega boðaður. Tillögur til lagabreytinga og stjórnarkjörs skulu afhentar stjórninni skriflega fyrir 15. janúar og sendir stjórnin félagsmönnum þær með fundarboði. Ekki verða greidd atkvæði um aðrar tillögur til lagabreytinga en þær sem sendar eru með fundarboði og breytingartillögur við þær. Endurskoðaðir ársreikningar félagsins skulu liggja frammi í eina viku fyrir aðalfund. Rétt til setu á aðalfundi, kosningarétt og kjörgengi hafa allir skuldlausir félagar.

13. grein.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir: 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 2. Fundargerð síðasta fundar. 3. Skýrsla formanns um starfsemi stjórnar og fastanefnda. 4. Endurskoðaðir reikningar. 5. Lagabreytingar. 6. Ákvörðun árgjalds. 7. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga. 8. Önnur mál.

14. grein.

Til almennra félagsfunda skal boðað þegar þörf krefur, að dómi meirihluta stjórnar, eða þegar minnst 1/5 hluti félagsmanna óskar þess. Fundina skal boða með sambærilegum hætti og aðalfund. Á almennum félagsfundum má ekki afgreiða nein mál sem heyra undir aðalfund samkvæmt lögum þessum.

V. Gjöld

15. grein.

Nýr félagi greiðir árgjald við inngöngu í félagið og telst þá fullgildur félagsmaður. Árgjald skal ákveðið á aðalfundi. Reikningsár félagsins er frá 1. janúar til 31. desember. Gjalddagi árgjalds er 1. janúar. Aðeins skuldlausir félagar fá úthlutað veiðileyfum. Skuldi félagi árgjöld fyrir tvö ár eða meira má stjórnin fella hann af skrá.

VI. Veiðireglur

16. grein.

Ármenn skulu veiða aðeins á flugu og fluguveiðitæki á veiðisvæðum félagsins.

Þeim er heimilt að bjóða gestum til veiði með sér með sömu skilyrðum og skal kynna þeim siðareglur félagsins. Börn Ármanna, sem eiga þess ekki kost að fylgja ákvæði um veiðar með fluguveiðitækjum, mega nota önnur veiðitæki eftir því sem reglur viðkomandi veiðisvæðis heimila.

17. grein.

Ármenn skulu hafa forgang að veiðileyfum á veiðisvæðum félagsins. Að þeim frágengnum er stjórninni heimilt að selja veiðileyfi á almennum markaði og þá með þeim skilyrðum sem gilda á hverju veiðisvæði. Kynna skal kaupendum veiðileyfa siðareglur félagsins.

Félagsmanni er heimilt að framselja veiðileyfi sitt á kostnaðarverði. Kaupandi skal hafa kynnt sér siðareglur félagsins og undirgengist þær.

VII. Önnur ákvæði

18. grein.

Brjóti félagi lög félagsins, siðareglur eða aðrar reglur um veiðiskap, getur stjórnin svipt hann rétti til veiða á svæðum félagsins um lengri eða skemmri tíma. Við ítrekuð brot getur hún vikið honum úr félaginu.

Úrskurði stjórnar má skjóta til aðalfundar.

19. grein.

Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og með samþykki meirihluta fullgildra félagsmanna. Við félagaslit renna eignir félagsins óskiptar til frjálsra félagasamtaka sem meitihluti fullgildra félagsmanna samþykkir.

20. grein.

Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða.

21. grein.

Lög þessi öðlast gildi 13. mars 2019. Þau eru byggð á upphaflegum lögum félagsins sem tóku gildi á stofnfundi 28. febrúar 1973, með síðari breytingum og endurskoðuðum lögum félagsins frá 8. mars 2017.